Huwebes, Disyembre 8, 2016

Silyab: Enero - Hunyo Isyu 2016

Download pdf Here:

Hamunin ang Rehimeng Duterte para sa Pambansa-Demokratikong Adhikain ng Mamamayan

Sa kabila ng malawakang pandaraya at pagmaniobra ng magkasabwat na
imperyalistang US at lokal na naghaharing- uri nitong nakaraang halalan,
bigo ang mga nangungunang pampulitikang paksyon na maipanalo ang
kani-kanilang mga kandidato. Ang pagkatalo nila ay patunay ng kabiguan
ng reaksyunaryong pwersa na pagtakpan ang papalalim at papalalang krisis
sa lipunan at ekonomiya. Tuluyan nang itinakwil ng mamamayan ang Tuwid na Daan ng nagdaang rehimeng US-Aquino na batbat ng pandarambong, pagpapakatuta at pagpapabaya sa interes at karapatan ng mamamayan.

Silyab: Setyembre - Disyembre 2015Miyerkules, Mayo 27, 2015

EDITORYAL

Enero - Marso 2015

Pagpatalsik kay Aquino ang Tanging Katarungan sa Kataksilan nito sa Bayan at Mamamayan

Ang “Tuwid na Landas”, “Walang korap, walang mahirap” at “Kayo ang Boss Ko” kalakip ang “Oplan Bayanihan” - ang pinabangong panlilinlang at pandarahas ng rehimeng US-Aquino - ay nagdulot lamang ng higit na paglala ng kahirapan at kalupitan sa mamamayan.  Katotohanan at katarungan ang makatuwirang sigaw ng mamamayan upang singilin ang nakabalatkayong demokrata at inutil na kinatawan ng naghaharing-uri sa bansa na si Benigno Simeon Aquino, Jr. 

Sa rehimen ni Aquino naganap ang pinakamasahol na katiwalian at korupsyon sa pamahalaan sa pamamagitan ng mga pakanang “DAP-PDAF”, maniobra sa mga pondong Malampaya at PCSO, malakihang koleksyon sa higit na talamak na ismagling, garapalang pagpabor sa mga kamag-anak, kaibigan at tagasuporta ng mga proyektong gobyerno at pagpabor sa mga malalaking dayuhan at lokal na kapital upang magkamal ng dambuhalang tubo sa mga produktong langis, tubig, kuryente at mga mineral na yaman. Hindi na lamang bilyones kundi trilyones ang halagang kinakamal ng paksyong Aquino mula sa mga imbweltong maniobra at transaksyon sa panunungkulan nito.

Sa rehimen ni Aquino namalas ang kawalang malasakit nito sa mamamayang Pilipino na siyang “Boss Ko”.  Sa mga milyong biktima ng “Yolanda”, “Pablo”, “Glenda” at iba pang bagyo at baha, lindol sa Bohol at Cebu, kontra-atake sa Zamboanga City, pagsakripisyo sa “SAF 44” upang iligtas ang mga tropang Kano, pagpaslang sa mga mamamahayag, pagpabaya kay “Mary Jane Veloso” at iba pang overseas contract workers,  mahal na kuryente at tubig, taunang pagtaas ng bayaring matrikula at tuition at higit sa lahat ang pagpanatili ng mababang sahod at sweldo, kawalan ng trabaho, kawalang interes sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industrialisasyon.

Ang Mga Komiteng Sub-seksyon: Mahuhusay na Pangkat sa Gawaing Masa


Makabuluhang mga tungkulin ang ihinahakbang ngayon ng mamamayan ng Bikol upang higit pang iabante ang kanilang rebolusyonaryong lakas sa kanayunan. Sa pagbalikat ng mahahalagang responsibilidad sa mga kinikilusang baryo, napahihigpit ng mga kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas ang pakikipagkaisa at napahuhusay ang pamumuno sa kanilang mga kababaryo. Dahil dito, malalaking igpaw pasulong ang tinatanaw ng mamamayan sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo, armadong pakikibaka, at pagpapatatag ng baseng masa.

Sa mga larangang gerilya ng Bikol, pinangangasiwaan at ipinatutupad ng mga Komiteng Seksyon (KomSek) ang mga rebolusyonaryong tungkulin sa saklaw ng isa hanggang dalawang munisipyo na may katamtamang laki. Ang mga KomSek ay pinamumunuan ng mga Komiteng Larangan na sumasaklaw naman sa tatlo hanggang limang bayan bilang mga intermedyang antas ng pamunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas  Ilan lamang sa napakaraming gawain ng mga KomSek ay ang sumusunod: pagbibigay ng mga pampartido at pangmasang edukasyon sa taumbaryo; paghikayat sa mamamayan para lumahok sa mga kampanya para sa rebolusyong agraryo at iba pang kampanyang pangkabuhayan, pangkalusugan, at pang-edukasyon; pagrerekluta para sa milisya, hukbong bayan, at Partido; pagbabalak ng mga kakayaning taktikal na opensiba ng hukbong bayan; at pagbubuo ng mga organisasyon ng magsasaka at mga sektor ng kababaihan at kabataan.

Ang Yunit Milisya: Bukal Ng Lakas Ng Bagong Hukbong Bayan


Tinitipon ng mamamayan ang kanilang armadong lakas upang ibagsak ang mga mapagsamantala’t mapang-aping uri na siyang naghahari sa bansa. Sa pamamagitan ng Bagong Hukbong Bayan, may mabisang armas ang mamamayan sa kanilang pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon. At upang mapalaki at mapalakas ang hukbong bayan, ang mga yunit milisya ang pangunahing bukal ng mga pultaym na yunit gerilya.

Ang mga yunit milisya ang mga rebolusyonaryong armado sa baryo na nakalaan at katuwang ng mga pultaym na yunit gerilya. Sila yaong mga magsasakang mahuhusay ang isip at pangangatawan, at walang masamang gawi na nirerekluta upang maging suportang puwersa ng BHB sa mga baryo. Lalaki man o babae, mag-asawa, may asawa man o wala, basta’t handang tumupad sa mga tungkulin ng milisya at sumunod sa mga patakaran at alituntunin ng hukbo, ay puwedeng pumaloob sa yunit milisya. Patuloy pa rin sa kanilang gawain sa pagsasaka ang mga milisya, ngunit gumagampan ng mga pulitiko-militar na mga tungkulin sa mga lokalidad. Bilang isang bahagi ng Bagong Hukbong Bayan, kinikilala ng mga yunit milisya ang absolutong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Mayaman na ang karanasan ng mamamayang Bikolano sa pagtaguyod sa mga yunit milisya. Sa mahigit apat na dekadang magiting na paglahok ng rehiyon sa rebolusyon, napanday na sa mga suportang gawain ng pultaym na mga yunit gerilya ang mga magsasakang nagboluntaryong maging mga mandirigma ng mga yunit milisya. Sa pagbibigay direksyon ng Partido sa pamamagitan ng mga lokal na Sangay ng Partido, ang kasalukuyang katayuan ng mga yunit milisya ay pinauunlad upang matupad ang mga rekisito sa pag-abante ng digmang bayan.